CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

privind transmiterea drumului  judeţean DJ 760 : DN 76(Ribița) – Crișan,  km 0+000 – 6+100  din proprietatea publică a județului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în proprietatea publică a Comunei Ribiţa şi administrarea Consiliului Local al Comunei Ribiţa și declasificarea din drum județean în drum comunal

            CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA,

            Având în vedere expunerea de motive nr.12557/21.08.2018 la proiectul de hotărâre inițiat  de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ribiţa nr. 32/30.07.2018, privind solicitarea preluării în domeniul public al comunei Ribița a drumului județean DJ 760 cuprins între  km 0+000 și până la km 6+100 ;

Văzând adresa Primăriei Comunei Ribiţa nr. 435/18.06.2018, privind sprijin în demararea procedurilor pentru a declasifica drumul județean DJ 760 cuprins între  km 0+000 – 6+100 și adresa răspuns a Consiliului Județean Hunedoara nr. 9829/2.07.2018;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.12 alin.2 şi art.13 din Ordonanţa Guvernului României nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.f şi ale art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

H OT Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă transmiterea  drumului județean  DJ 760: DN 76(Ribița) – Crişan, km 0+000 – 6+100 din proprietatea publică a judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara,  în proprietatea publică a Comunei Ribiţa şi administrarea Consiliului Local al Comunei Ribiţa și declasificarea din drum județean în drum comunal, având datele de identificare cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Predarea /preluarea drumului  DJ 760: DN 76(Ribița) – Crişan, menţionat  în Anexa la prezenta se face pe bază de protocol de predare/primire încheiat între părţile interesate.

Art.3 Prezenta hotărâre va  fi comunicată Guvernului României în vederea actualizării anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate publică deschise circulației publice.    Art.4. Prezenta hotărâre va  fi dusă la indeplinire  de către Serviciul Administrare Drumuri și se va comunica celor interesați prin grija Serviciului Administrație publică locală, relații publice , ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

           Art.5. Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

0saves
If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Top